Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser

Dissegenerelle vilkår og betingelser gælder

fra den27. juni 2022.

1. Parter

Disse generelle vilkår gælder for kredit som efter godkendt ansøgning bevilges erhvervskunden (”Kunden”) af Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), org.nr.556760-6032, (”Nordiska” og “Kreditor”).

2.  Generelt

Disse generelle vilkår gælder for og er en integreret del af aftalen om kredit mellem Kunden og Kreditor (“Kreditaftalen”), som omhandler Kundens ret til disponere over det bevilgede kreditbeløb (”Kreditten”). Kreditaftalen og disse generelle betingelser og vilkårindgås ved, at den eller de tegningsberettigede for Kunden, på grundensregning, accepterer vilkårene i Kreditaftalen, og ved at Kreditor godkenderKundens kreditansøgning. Kreditaftalen og disse generelle vilkår fastsættersamtlige vilkår for Kreditten. Qred, filial af Qred AB, Sverige, CVR-nummer38972294 ("Qred") håndterer alle forhold og kommunikation vedrørendeKreditten på Nordiskas opgave, indtil Nordiska meddeler andet.

3. Virksomhedsinformation

Nordiska er en kreditmarkedsvirksomhed, hvisdrift er under tilsyn af Finanstilsynet i overensstemmelse med lovgivningen.Virksomheden yder erhvervslån og driver dermed forenelig drift.    

4. Kreditansøgning

Kreditansøgning sker via internettet på Qreds hjemmeside, www.qred.com. Eventueltkredittilsagn meddeles Kunden elektronisk. Det er en betingelse for bevilgelse af kredit, at Kunden er dansk juridisk person, og at Kunden repræsenteres af den eller de tegningsberettigede. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger, de videregiver, er korrekte, og at eventuel fuldmagt ved behov udstedes. Den eller de tegningsberettigede for Kunden og Kautionister skal identificere sig elektronisk identificering såsom NemID/MitID eller på anden måde, som måttekræve.

5. Kreditvurdering

Kreditbevilling baseres på en individuelkreditvurdering og besluttes ensidigt af Nordiska. Kreditten bevilges kun, hvisKunden efter Kreditors opfattelse har de økonomiske forudsætninger for at gennemføreKreditaftalen. Nordiska forbeholder sig retten til at afvise en ansøgning ellerforeslå og bevilge en lavere kredit end det beløb, som Kunden har ansøgt om.

6. Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen er gældende fra det tidspunkt, hvor Kreditten udbetales, og indtil det fulde beløb forfalder til betaling.Forfaldsdatoer for betaling af Kreditten fremgår af “My Qred” på Qreds hjemmeside. Bevilget kredit indebærer Kundens ret til at låne et kreditbeløbangivet i Kreditaftalen, som udbetales af Nordiska til en dansk bankkontoangivet af Kunden i Kreditaftalen. Udbetaling sker hverdage kl.9.00-17.00. Nordiska kan bevilge Kunden en ny kredit efter en ny ansøgning og en særskiltkreditvurdering.

7. Tilbagebetaling

Kreditten skal tilbagebetales i overensstemmelse med løbetiden angivet i Kreditaftalen. Kunden skal tilbagebetaleKreditten månedligt med de beløb angivet i Kreditaftalen. Fakturerede beløbskal være Kreditor i hænde senest på forfaldsdagen ved indbetaling på en afKreditor anvist bank- eller girokonto. Forsinket betaling af et afdrag      udgør væsentlig misligholdelse afKreditaftalen og medfører, at Kreditor er berettiget til at kræve Kredittenindfriet straks, ligesom det kan påvirke mulighederne for at blive godkendt tilKredit hos Nordiska      i fremtiden. Forfaldsdato / forfaldsdatoer, beløb og Kreditors bank- eller girokonto fremgår blandt andet på “My Qred” på Qreds hjemmeside.

8. Månedsgebyr

Kunden skal til Kreditor betale et fastmånedsgebyr, som fremgår af Kreditaftalen. Månedsgebyret er, med forbehold for eventuelle ændringer, jf. punkt 11 nedenfor, fast fra det tidspunkt, hvorKreditten udbetales og indtil det fulde beløb er indfriet. Månedsgebyretbetales i hele Kreditaftalens løbetid, og indtil Kreditten er fuldt indfriet.

9.  Gebyrer og renter

Såfremt Kunden ikke foretager rettidigbetaling af afdrag, renter eller månedsgebyrer mv., vil Nordiska opkrævegebyrer, herunder rykkergebyrer og inkassogebyrer, ligesom Nordiska vil opkræveden i Kreditaftalen fastsatte morarente. I tilfælde af misligholdelse, erKunden forpligtet til at betale omkostninger forbundet med inddrivelse afKreditors tilgodehavende, herunder inkassoomkostninger, advokatomkostninger, mv.

10. Afregning og tidligere gæld

Kreditor er berettiget til at afregne samtligeudestående månedsgebyrer, samt andre omkostninger, gebyrer og morarenter, indenbetaling af hovedstolen sker. Såfremt Kunden har ubetalte gebyrer og/ellerandre udeståender fra tidligere kreditter hos Kreditor, er Kreditor berettiget til at foretage betaling af disse udeståender med Kundens nye bevilgede Kredit, på det tidspunkt, hvor den nye Kreditaftale træder i kraft.

10. Uforudsete omkostninger

Hvis Kreditors virksomhed skulle blivepåvirket af uforudsigelige omkostninger på grund af lovgivningsmæssigebeslutninger, lovgivning, kreditpolitiske foranstaltninger, ændredelåneomkostninger eller andre forhold, der er uden for rammerne af Kreditorskontrol, eller som Kreditor ikke med rimelighed kunne forudse, da Kreditaftalenblev indgået, har Kreditor ret til straks at ændre månedsgebyrer. En sådanændring i månedsgebyr kommunikeres til kunden via e-mail og på “My Qred” påKreditors hjemmeside senest to (2) måneder før, ændringen træder i kraft.

11. Tilbagebetalingsplan

Kunden har ret til efter anmodning og udenberegning i Kreditaftalens løbetid at modtage en betalingsplan med angivelse afbetalingsfrister for afdrag, gebyrer, m.v. Disse oplysninger kan også findes på“My Qred” på Qreds hjemmeside.

12. Fakturering og betaling

Kreditor sender månedsvis en faktura tilKunden på e-mail. Fakturaerne sendes senest otte (8) dage før forfaldsdato. Fakturaerneindeholder blandt andet oplysninger om kreditbeløb, månedsgebyrer og det totalebeløb, der skal betales i den aktuelle måned. Betaling skal ske i så god tid, at betalingen er modtaget på den af Kreditor anviste bank-eller girokontosenest på den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen.

13. Valuta

Kunden er forpligtet til at betale det månedlige gebyr, og hvis det er relevant, morarenter, gebyrer og eventuelleandre omkostninger og gebyrer i forbindelse med Kreditten og Kreditaftalen i danske kroner (DKK). Dette gælder også for førtidig indfrielse af lån jævnførpunkt 17.

14. Kundens erklæringer

Kunden erklærer følgende:

14.1. Juridisk status

Kunden er ifølge dansk ret en gyldigeksisterende juridisk person. Kunden erklærer, at Kreditten skal anvendes i overensstemmelse med Kundens registrerede formål, som udelukkende indgår i forretningsaktiviteterne. Kundens selskab ved indgåelsen af Kreditaftalentegnes af den eller de personer som har tegningsret til at binde Kunde til denne Kreditaftale.

14.2. Kundens legitimation

Kunden har truffet alle de nødvendigebeslutninger og er berettiget til at indgå Kreditaftalen, der indeholdergyldige og bindende forpligtelser for Kunden, og som kan gøres gældende overfor Kunden i henhold til Kreditaftalen. Kundens opfyldelsen af sineforpligtelser i henhold til Kreditaftalen er ikke i strid med Kundensvedtægter.

14.3. Tilladelse

Alle nødvendige samtykker, beslutninger og godkendelser er modtaget for Kunden til at indgå og overholde sineforpligtelser i henhold til Kreditaftalen, og sådanne samtykker, beslutninger og godkendelser er gyldige.

14.4. Oplysninger

Alle oplysninger Kunden har videregivet til Qred/Nordiska er nøjagtige, fuldstændige og ikke misvisende.

14.5. Hvidvask og terrorfinansiering

Kunden har leveret nøjagtige og fuldstændigeoplysninger i henhold til Hvidvaskloven.

15. Qreds forbeholder sig retten til at ophæve kreditaftalen og krævestraksindfrielse, såfremt en af følgende omstændigheder foreligger:

i)     Kunden har ikke opfyldt sine forpligtelser i henhold til Kreditaftalen eller i øvrigt overfor Kreditor.

ii)    Der er rimeliggrund til at antage, at Kunden ikke vil opfylde sine betalingsforpligtelserover Kreditor.

iii)   Det stårklart, at Kunden søger at unddrage sig at betale Kreditten;

iv)  Kunden er eller anses i overensstemmelse med gældende lovgivning at være insolvent ellerindrømmer sin manglende evne til at betale sin gæld, når den forfalder, standser sine betalinger eller indleder forhandlinger med kreditor om akkordeller anden gældsordning.

v)   Kunden har givet urigtige eller vildledende erklæringer uanset art uden at have berigtigetdisse (hvis berigtigelse er mulig) inden for ti (10) dage efter at Kundenbliver opmærksom på det; eller

vi)   Kreditaftalen helt eller delvist findes ugyldigeller ophører med at være gyldig.

vii) Sikkerhed(er)stillet, herunder kaution, udsættes for væsentlig forringelse herunder grundetkautionistens dokumenterede insolvens.

Ved meddelelse om ophævelse af kreditten giver Qred Kunden mindst 10 dages varsel. Ved opsigelse forfalder hele det udeståendebeløb til fuld indfrielse og udestående renter og afgifter kapitaliseres. Ved ophævelse i henhold til denne paragraf 16gælder disse almindelige vilkår så længe det fulde beløb ikke er indfriet.

16. Førtidig indfrielse

Kunden har ret til uden et særligt gebyr at indfri hele kreditten før tid. Ved en sådan førtidig indfrielse skal kundenbetale det aftalte månedsgebyr for Kreditten for perioden til og med den måned, hvor den førtidige indfrielse sker.

17. Overdragelse af kredit

Kreditor har ret til at overdrage ellerpantsætte sine rettigheder i henhold til kreditaftalen til en anden part udenforudgående godkendelse fra Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdragesine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kreditaftalen til tredjemanduden Kreditors forudgående skriftlige samtykke.

18.  Vilkårsændring

Kreditor er berettiget til at ændrelånevilkårene for eksisterende kunder uden forudgående godkendelse fra Kunden.I tilfælde af ændringen af vilkår er af afgørende betydning, skal Nordiska/Qred underrette Kunden herom senest en (1) måned, før ændringen af vilkårene træder i kraft. Hvis Kunden ikke accepterer vilkårene, har Kunden ret til at opsigeaftalen straks og gratis, jf. § 17. Hvis opsigelsen ikke er foretaget indendatoen for ikrafttræden, anses Kunden for at have godkendt disse.

19. Ansvarsbegrænsning

Nordiska er ikke ansvarlig for tab som følge af en ændring i dansk eller udenlandsk lov, danske eller udenlandskemyndigheder, krigshandlinger, pandemier, strejker, blokader, boykot, lockout, naturkatastrofer, hærværk, forstyrrelser i post, telefon, fax ellere-mail-trafik, IT-nedbrud, eller andre forstyrrelser i distribution af elektricitet eller andre lignende begivenheder, som ligger uden for Nordiskas kontrol (kaldet force majeure).Forbeholdet med hensyn til strejker, blokader, boykot og lockout, eller andrelignende forhold gælder, selv om Kreditor er genstand for sådanneforanstaltninger. Kreditor er ikke i nogen tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, driftstab, skader, følgeskader og / eller tabt fortjeneste.

Nordiskas ansvar begrænses beløbsmæssigt i alle tilfælde til summen af hovedstolen og de af      Kunden betalte gebyrer.

20. Selvskyldnerkaution

Enhver Kredit er betinget af, at Kundens ejerafgiver selvskyldnerkaution til sikkerhed for betaling af Kreditten. SåfremtKunden har flere ejere, skal disse hæfte solidarisk som selvskyldnerkautionister.

21.  Ændring af kontaktoplysninger

Kunden og Kautionisten skal straks underrette      om enhver ændring af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller andre oplysninger, der kan betragtes som relevante for Kreditor og/eller for Kreditaftalens gennemførelse. I tilfælde af der foretages ændringer i forhold til de oplysninger, som kræves i hvidvaskloven (se afsnit 27 nedenfor), skal Kunden straks underrette Kreditor via Qred om denne ændring.

22. Ejerforhold

Ændres ejerforholdene hos Kunden, skal Kundenstraks underrette Kreditor via Qred og give Kreditor enhver information, som Nordiskaeller Qred anmoder om. Kunden skal oplyse ejere, som direkte eller indirekte, ejer 25% eller mere af kapitalandelene eller stemmerettighederne i Kunden eller som på anden måde udøver kontrol over Kunden.

23.  Kommunikation

Kreditor kommunikerer til Kunden i henhold til disse vilkår og betingelser via e-mail til Kundens angivne e-mailadresse eller, hvis Kreditor og Qred finder det hensigtsmæssigt, via ethvert andet medium og/eller på MyQred. En meddelelse anses for modtaget af kunden senest syv (7) dage efterpublikation på “My Qred” Kreditors hjemmeside.

24. Klager og tvister

Klager vedrørende Kreditten eller Kreditorsaktivitet kan indgives til Qreds kundeservice telefonnummer 89 87 10 06 ellermeddeles til Qred via e-mail support@qred.dk eller på adressen Qred, filial afQred AB, Sverige, Boks 309 Fruebjergvej 3, 2100 København. Dansk ret er gældendefor Kreditaftalen og disse generelle vilkår. Tvister skal afgøres af de ordinære domstole i Danmark med Københavns Byret som værneting.

25. Privatliv og håndtering af personlige oplysninger

Indsamling og behandling af personoplysningersker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Oplysninger behandles hovedsageligt med det formål at Kreditor skal kunne kontrollere identitet samt udføre en kreditvurdering for at kunne leve op til gældende hvidvasklovgivning. For en mere detaljeretbeskrivelse, se venligst Kreditors privatlivspolitik på Qreds hjemmeside, www.qred.com. Ved at godkende aftalen bekræfter Kunden at have modtaget og læstprivatlivspolitiken.

26. Hvidvask

Nordiska er en kreditmarkedsvirksomhed, hvisdrift er under tilsyn af Finanstilsynet i henhold til hvidvasklovens § 48, stk.1 forpligtet til at følge Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Ifølge Hvidvaskloven er Nordiska      forpligtet til at opnå kundekendskab for at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Derfor vil både nye og eksisterendekunder opleve, at Kreditor stiller en række spørgsmål, som belyservirksomhedens forretning samt kundens identitet. Som kunde kan man opleve, at Kreditorkræver yderligere dokumentation, som belyser pengenes oprindelse eller formålet med lånet.

Ved at indgå Kreditaftalen forpligter Kunden sig til at levere de oplysninger, som Kreditor via Qred har anmodet om for at opfylde kravene i gældende lovgivning. Kreditor har ret til at annullereaftalen eller afvise en kredit til Kunden, hvis verificering ellerdokumentation af oplysningerne ikke kan opnås.

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil